Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Dzieła Caritas

Treść

Dzieła Caritas

W celu propagowania i krzewienia idei chrześcijańskiej miłości i miłosierdzia oraz niesienia konkretnej pomocy ludziom potrzebującym, Caritas tarnowska prowadzi w całej diecezji kilka duzych akcji. Najważniejsze z nich to:

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To najbardziej znane dzieło Caritas prowadzone w całej Polsce. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1994 r. Akcja ma na celu uwrażliwienie na potrzeby dzieci ubogich, głodnych i zaniedbanych, i stwarza okazję, aby pośpieszyć im z pomocą.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą otrzymuje się na pamiątkę złożonej ofiary, jest znakiem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin. Zapalona na wigilijnym stole świadczy o miłość i solidarności z tymi, którym brakuje nie tylko środków materialnych, ale często rodzinnego ciepła i miłości.

Akcja rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom prowadzona jest w Adwencie. Jej owoce trwają jednak przez cały rok dzięki przeznaczaniu środków z niej pozyskanych na następujące formy pomocy:

- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin,
- dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci,
- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych,
- wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

Wielkanocne Dzieło Caritas obejmuje dwa przedsięwzięcia:

- Jałmużnę wielkopostną
- Wielkanocne baranki i Wilkanocne Świece

Akcja Jałmużny Wielkopostnej skierowana jest głównie do dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Ma ona przede wszystkim wymiar edukacyjny i formacyjny. Dzieci i młodzież w niej uczestniczące uczą się umiejętności dostrzegania potrzeb innych i dzielenia się tym, co posiadają z bardziej potrzebującymi. Młodzi ludzie, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają do specjalnych tekturowych skarbonek zaoszczędzone pieniądze.

Ojciec św. Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post 2004 roku napisał m.in.: "Jezus kochał dzieci i patrzył na nie z upodobaniem, cenił bowiem ich prostotę i radość życia, ich spontaniczność i pełną zachwytu wiarę. Dlatego chce, aby wspólnota otwierała przed nimi ramiona i serce jak przed Nim samym: "A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 5). Obok dzieci Pan Jezus wymienia "braci najmniejszych", czyli biednych, potrzebujących, głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, uwięzionych. Jeżeli ktoś przyjmuje ich i kocha bądź traktuje ich z obojętnością i odrzuca, to tak samo postępuje wobec Jezusa, gdyż On jest w nich szczególnie obecny".

Wszystkie zebrane oszczędności pozostają w parafiach i są przeznaczane w całości na parafialne cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci chorych i ubogich.

Wielkanocne baranki i Świece Wielkanocne "Paschaliki"

to drugie, obok Jałmużny wielkopostnej, przedsięwzięcie przynależące do Wielkanocnego Dzieła Caritas. Jest ono prowadzone przez cały okres Wielkiego Postu aż do Wielkanocy. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie charytatywnych postaw wiernych, uwrażliwianie na ubóstwo i cierpienie ludzi chorych oraz zbiórka ofiar na ich leczenie.

Caritas tarnowska przeznacza ofiary składane przy nabyciu wielkanocnego baranka lub Wielkanocnej Świecy na cele związane z opieką nad chorymi.

Pomoc chorym świadczona jest w specjalistycznych placówkach Caritas (Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie, Stacja Opieki, Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych) oraz udzielana jest w formie indywidualnych zapomóg dla osób chorych, starszych i cierpiących. Cukrowe baranki z logo Caritas i "Paschaliki" są do nabycia przy każdym kościele. Ich rozprowadzaniem zajmują się wolontariusze z Parafialnych Oddziałów Caritas.

Wypoczynek Dzieci i Młodzieży

Wakacyjna Akcja Caritas skierowana jest do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych, których rodziców nie stać na sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacyjny wypoczynek. Każdego roku Caritas Diecezji Tarnowskiej wspiera finansowo wypoczynek zimowy i wakacyjny ponad tysiąca dzieci.

Informowanie i promowanie tej akcji, jest także okazją do przypomnienia wszystkim o potrzebach dzieci, które podobnie jak ich bardziej zamożni rówieśnicy, chciałyby również przeżyć radość wakacyjnego wyjazdu.

Caritas nie jest organizatorem wakacyjnych turnusów, ale dofinansowuje projekty wypoczynku, które składane są przez parafie. Co roku Caritas przyjmuje kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie wyjazdu w różne strony Polski. Najczęściej są to wyjazdy w góry, w okolice Krynicy, Szczawnicy, Krościenka i Zakopanego. Duża liczba dzieci z ubogich rodzin wyjeżdża także nad morze. Turnusy wakacyjne trwają minimum jeden tydzień. Zawsze są one wielką atrakcją i dobrym wypoczynkiem dla dzieci, które bez tej pomocy, spędziłyby czas wakacji w domu. Parafie, które są organizatorami wyjazdów, troszczą się o odpowiednią kadrę wychowawczą.

Środki materialne na Wakacyjną Akcję Caritas pochodzą z rozprowadzanych w Adwencie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

"Kromka Chleba" - dojrzyj potrzebujących i pomóż im

Caritas Polska już po raz czwarty, a nasza Caritas po raz pierwszy przeprowadza społeczną akcję "Kromka Chleba", której celem jest uwrażliwienie naszego społeczeństwa - czyli każdego z nas - na los ludzi bezdomnych i najuboższych oraz pozyskanie środków na pomoc dla nich. W ramach 63. Tygodnia Miłosierdzia Parafialne Odziały Caritas będą rozprowadzać "Krążki Nadziei". Kampania "Kromka Chleba" ma również charakter edukacyjny, a jej głównym zadaniem jest przekonanie ludzi do podejmowania konkretnych działań na rzecz osób zmarginalizowanych.

Akcja nabiera szczególnego znaczenia w świetle najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż nadal prawie pięć milionów ludzi - co ósma osoba w Polsce - żyje poniżej minimum egzystencji, a więc nie zaspokaja nawet tych potrzeb, które nie mogą być odłożone w czasie. Ubóstwem w Polsce najczęściej zagrożeni są ludzie młodzi, w tym w dużej części dzieci, głównie z rodzin wielodzietnych. Co druga osoba żyjąca w nędzy nie ma ukończonych 19 lat, a co trzecia - to dziecko poniżej 14 roku życia.

Program "Gniazdo"

"Gniazdo" to inicjatywa Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jest ona realizowana od początku 2009 roku, jako odpowiedź na hasło roku pracy duszpasterskiej "Otoczmy troską życie".

"Nie mogę jako pasterz Kościoła tarnowskiego nie widzieć problemów, z jakimi borykają się rodziny wielodzietne. Dostrzegam je podczas wizytacji parafii. W diecezji tarnowskiej jest wiele rodzin wielodzietnych, które od wielu lat budują czy remontują domy. Nasza diecezjalna solidarność nakazuje nam pomóc tym rodzinom. Myślę, że spotkamy się także ze zrozumieniem i wsparciem ze strony władz samorządowych" – to słowa biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Ksiądz biskup zaapelował do księży, aby podczas wizyty kolędowej poznali bliżej skalę problemu oraz zaangażowali się w podjęcie starań o pomoc rodzinom wielodzietnym. Nierzadko bowiem ich warunki mieszkaniowe są bardzo trudne lub wręcz katastrofalne. Często też rodzice podejmują trud budowy, rozbudowy czy odbudowy domu po jakimś kataklizmie, ale z powodu braku finansów nie mogą dokończyć inwestycji. Pomoc oferowana potrzebującym obejmuje interwencję u lokalnych samorządowców i w miejscowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz wsparcie z Parafialnych Oddziałów Caritas i Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Program "Gniazdo" funkcjonuje od początku bieżącego roku, a wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Opracowano regulamin i zasady przyznawania pomocy oraz podjęto współpracę z wieloma firmami, które zaoferowały wsparcie programu poprzez przyznawania dużych bonifikat i zniżek na towary i usługi realizowane w ramach programu. Również nasze diecezjalne radio RDN Małopolska włącza się w akcję poprzez przygotowanie i emitowanie spotów informujących o programie oraz zachęcających firmy do włączenia się w to dzieło. W kierowanych do Caritas Diecezji Tarnowskiej pismach zainteresowani proszą najczęściej o zakup materiałów do budowy domów, instalacji grzewczych, podłóg, okien itp. Konkretna pomoc zależy od potrzeb, a z korzystają z niej rodziny, które żyją w bardzo złych warunkach i podejmują starania o ich poprawę. Pomoc ta zależna jest też oczywiście od posiadanych przez CDT finansów. Aktualnie korzystamy tylko z funduszy, które Caritas posiada na swoją działalność statutową, a pochodzą one od ofiarodawców – ludzi wielkiego serca, wspierających systematycznie lub okazjonalnie naszą działalność.

101192