Przejdź do treści
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Caritas Stary Sącz
Przejdź do stopki

Caritas w diecezji

Treść

Caritas w diecezji

Zarząd diecezjalny

Według Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej w skład Zarządu Caritas wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

Do zadań Zarządu należy:

 • organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas;
 • opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych;
 • uchwalanie budżetu oraz przygotowanie sprawozdań i bilansów;
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;
 • systematyczne zebrania, celem omówienia bieżących spraw;
 • przygotowywanie programów rocznej działalności Caritas.

Dekanalni Duszpasterze Charytatywni

W łączności z Zarządem Diecezjalnym, który kieruje całością diecezjalnej działalności dobroczynnej, pozostają Dekanalni Duszpasterze Charytatywni, którymi są wicedziekani wszystkich dekanatów. Do ich zadań należy:

 1. wspieranie Zarządu Caritas w realizacji zadań statutowych w diecezji;
 2. inspirowanie działań charytatywnych w parafiach swojego dekanatu;
 3. koordynowanie międzyparafialnych akcji charytatywnych;
 4. nadzorowanie realizacji diecezjalnego planu działalności Caritas przez Parafialne Oddziały swojego dekanatu;
 5. organizowanie pracy formacyjnej członków Parafialnych Oddziałów Caritas w ramach dekanatu oraz kolportaż materiałów formacyjnych;
 6. bieżące kontrolowanie pracy Parafialnych Oddziałów Caritas;
 7. udział w corocznej konferencji Dekanalnych Duszpasterzy Charytatywnych.

Parafialne Oddziały Caritas

 • W większości parafii diecezji tarnowskiej istnieje Oddział Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.
 • Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni.
 • Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach.
 • Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:
 1. mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:
  a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia
  b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.
  c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.
 2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
 3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
 4. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
 5. prowadzenie stałej formacji swoich członków;
 6. współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 7. współpraca z Zarządem Caritas.
 • Parafialne Oddziały Caritas współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych i ukazują im możliwości działania na tym odcinku
101192